Trets d’identitat

Els trets d’identitat de la nostra cooperativa sorgeixen dels trets d’identitat de les cooperatives d’ensenyament de les Illes Balears.

1. Aconfessionalitat

Ens definim com a escola plural amb la intenció de fomentar el respecte envers totes les ideologies i creences. Defensam la llibertat de pensament i de consciència i la formació de l’alumnat en la pluralitat i la diversitat que eduqui en la convivència.

2. Tractament de la llengua

2.1. Llengua catalana. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge al nostre centre. Assumim que s’ha d’emprar habitualment a tots els contextos del centre, és a dir, com a eina de relació entre tots els membres de la comunitat educativa, en la gestió i en les comunicacions externes.

2.2. Bilingüisme. El nostre Projecte lingüístic parteix del concepte de Bilingüisme amb el qual es pretén que els alumnes arribin a un domini de les dues llengües cooficials de la nostra comunitat, castellà i català a qualsevol àmbit, respectant a partir de 2n d’educació primària, a ESO, Batxiller i Cicles Formatius que el nombre d’hores lectives impartides en castellà i en català sigui el més aproximat possible al 50%. Aquest bilingüisme s’emmarca també dins les relacions informals i a altres circumstàncies de necessitats concretes d’adaptació i d’optimització de la comunicació en les quals s’utilitza la llengua que millor respon a aquestes necessitats, sense perjudici del que ens marca la legislació vigent.

2.3. Aprenentatge d’altres llengües. Treballam per millorar el domini d’altres llengües amb el propòsit d’educar en un marc cultural obert i pluralista. A l’Educació Primària s’imparteix l’àrea de Plàstica en llengua anglesa.

3. Creació artística

Nosaltres entenem l’activitat artística com a mitjà per crear i viure experiències d’aprenentatge i d’enriquiment personal que ajudin els nins i les nines a madurar les seves pròpies maneres d’expressió, a desenvolupar el seu sentit creador, motivant-los vers la flexibilitat, l’originalitat, la independència, la crítica i l’autocrítica, i respectant i acceptant les diferències.

4. Arrelament a la nostra cultura

Fomentam el coneixement, la vivència, la llengua, les tradicions i els costums propis de la cultura de les Illes Balears, i motivam l’aprenentatge per avançar cap a la plena integració social i cultural.

5. Família

Al nostre centre consideram com a eix fonamental la cooperació entre família i escola per a l’educació dels alumnes, per això ens comprometem a obrir-lo facilitant i fomentant aquesta col·laboració.

6. Medi ambient

Assumim el compromís d’educar per a la sostenibilitat mediambiental i fomentam actituds positives i compromeses vers l’entorn incorporant pràctiques de racionalització dels recursos naturals: reducció, reutilització, reciclatge i consum responsable.

7. Inclusió de tots i totes

Partint del plantejament de l’educació inclusiva, treballam per respondre a la diversitat d’alumnat sense exclusions de gènere, ètnia, cultura, procedència, capacitats socials, econòmiques, a fi de respectar la identitat de cadascun i d’ampliar el nostre coneixement de la societat.

8. Compromís amb l’èxit escolar i social

Com a centre integrador que som, possibilitam la promoció social de tot l’alumnat, orientant-lo en la consecució dels seus objectius segons les seves capacitats i els seus interessos.

9. L’escola i el prestigi professional

Entenem que els centres escolars són importants dinamitzadors i responsables de la vida social i cultural del nostre entorn, motiu pel qual ens comprometem a treballar en aquest sentit, donant suport a totes les accions que dignifiquin la funció docent.

10. Formació permanent

Per al nostre centre, la formació contínua dels treballadors és essencial per millorar l’escola. Es tracta de potenciar el desenvolupament professional i possibilitar que es posin en pràctica els nous coneixements i habilitats, amb el plantejament de l’escola com a organització que aprèn impulsant la recerca i la innovació educativa.

11. Gestió educativa i transparent

Ens basam en l’eficàcia, la transparència, la corresponsabilitat, l’autonomia, l’equitat, la proximitat, la immediatesa i el prestigi professional, oferint a la ciutadania un servei educatiu de qualitat i en procés de millora permanent.

12. Avaluació del centre educatiu

Entenem que l’autoavaluació de la tasca docent i de la gestió del propi centre és l’eina de reflexió i de millora per aconseguir una educació de qualitat. Permet revisar els objectius, millorar els diferents camins per aconseguir-los i anar innovant i adaptant la tasca docent a les vertaderes necessitats.

13. Coordinació i comunicació

Compartim un projecte pedagògic comú que s’implica en la coordinació i comunicació internes dins el propi centre i les externes entre les diferents cooperatives. Usam la plataforma digital del clickedu per tal d’establir canals de comunicació entre tots els membres de la Comunitat Educativa (docents-alumnes-famílies).

14. Integrar les TIC a les aules i al centre

Assumim el repte d’integrar les aportacions de les TIC en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge per tal d’adaptar-nos a la realitat de comunicació social que ens envolta i fer competents així a tota la comunitat escolar. Assumim la necessitat d’establir un pla d’alfabetització digital i apostam per la implantació progressiva del programari lliure mitjançant la dotació de recursos d’infraestructures i dels plans de formació necessaris. Així mateix, podem destacar l’ús de les noves eines: Ipad (E.I.-E.P.), Chromebooks (ESO, Batxiller, Cicles Formatius).

El centre


© Aula Balear | web fet amb SPIP, programari lliure distribuït sota llicència GPL | Legal

ERASMUS+ APIMA Som cooperativa! Tr@ms MIT ODS