Projecte educatiu

En el nostre centre creiem i apostam per una educació inclusiva
Aula Balear

Ideari

  1. Inclusió i atenció a la diversitat

   Des de sempre el centre Aula Balear s’ha distingit per tractar d’acollir a tothom, per educar els seus alumnes en l’estima i el respecte a les diferències, formant persones tolerants i obertes però sobretot, respectuoses en totes les sensibilitats.

  1. Innovació – creativitat

   En un món en continu desenvolupament resulta molt important saber-se adaptar a tots aquests canvis, és per això que a Aula Balear pensem que la innovació i la creativitat en el nostres plantejaments pedagògics són l’eina que ens durà cap a una continua adaptació al món actual.

  1. Cooperativisme

   Som una cooperativa i com a tal creiem en el model de col·laboració democràtic per a les relacions humanes, ja siguin dins una empresa o en la societat en general.

  1. Llengua i cultura

   Creiem que la llengua i cultura pròpia és portadora dels nostres valors, raó per la qual defensem el seu ensenyament però sense oblidar l’enorme valor enriquidor de les altres llengües i cultures.

  1. Laïcitat

   Respectem totes les creences religioses encara que trobem que des del centre no n’hem d’afavorir cap, sinó que potenciam els valors ètics propis de la nostra cultura.

  1. Comunitat educativa: Escola – família

   Formem part d’una comunitat molt ampla i volem estar connectats amb el nostre entorn. Per nosaltres és fonamental la participació i col.laboració de les famílies.

Atenció a la diversitat

En el nostre centre creiem i apostam per una educació inclusiva. Reconeixem la diversitat entre el nostre alumnat i ens enriquim d’ella. Aquest és un punt clau en el nostre projecte educatiu i un repte que assumim amb molt de compromís.

Volem ser una escola que atén de manera integral infants i joves, que és capaç de generar canvis en si mateixa per tal de poder acollir la diversitat.

Entenem la inclusió, no només, des del punt de vista de la integració dels alumnes amb necessitats educatives, sinó també, de la diversitat de tota la comunitat educativa..

Treballam per afavorir el desenvolupament de totes les capacitats i ho fem de manera integral a través d’un currículum compensat, una acció tutorial personalitzada i un equip humà especialitzat en l’atenció i la intervenció en tot l’alumnat

La inclusió cerca la presència, la participació i l’èxit de tots i cada un dels nostres alumnes,

Tot i que en el món actual pugui ser obvi, seguim el principis de coeducació, d’equitat, d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió, de la no-discriminació per raó de discapacitat i/o per qualsevol altre motiu.

El centre organitza totes les mesures necessàries per tal d’assegurar la inclusió de tots i totes les alumnes.

En les diferents situacions d’aprenentatge pretenem:

  • Valorar cada alumne en relació amb les seves pròpies possibilitats i fortaleses, i vetllar perquè tots els alumnes siguin reconeguts i valorats davant dels seus companys i companyes.

  • Identificar les capacitats i les habilitats dels alumnes donant valor i incorporant a l’aula mesures facilitadores d’atenció a la diversitat.

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic reflecteix l’estratègia del centre, a partir del context sociolingüístic, per poder desenvolupar les capacitats de l’alumnat en el domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, de la llengua castellana i de les llengües estrangeres pertinents.

L’aula balear és una cooperativa d’ensenyament que es caracteritza com un centre que defensa la llengua pròpia de les Illes, el català. Queda reflectit en un dels nostres trets d’identitat així com també l’objectiu d’arribar al domini per igual de les dues llengües oficials del nostre territori:

   • Llengua catalana. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge al nostre centre. Assumim que s’ha d’emprar habitualment a tots els contextos del centre, és a dir, com a eina de relació entre tots els membres de la comunitat educativa, en la gestió i en les comunicacions externes.
   •  
   • Bilingüisme. El nostre Projecte lingüístic parteix del concepte de Bilingüisme amb el qual es pretén que els alumnes arribin a un domini de les dues llengües cooficials de la nostra comunitat, castellà i català a qualsevol àmbit, respectant a partir de 2n d’educació primària, a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que el nombre d’hores lectives impartides en castellà i en català sigui el més aproximat possible al 50%. Aquest bilingüisme s’emmarca també dins les relacions informals i en altres circumstàncies de necessitats concretes d’adaptació i optimització de la comunicació en les quals s’utilitza la llengua que millor respon a aquestes necessitats, sense perjudici del que ens marca la legislació vigent.
   •  
   • Aprenentatge d’altres llengües. Treballam per millorar el domini d’altres llengües amb el propòsit d’educar en un marc cultural obert i pluralista.

A l’etapa d’Infantil es fa tot l’ensenyament en català, excepte una hora setmanal de castellà i una d’anglès.

A 1r de primària totes les àrees s’imparteixen en català, excepte 3 hores de castellà i 3 hores d’anglès, una d’elles es fa amb una auxiliar de conversa de caire privat on es treballen les eines TIC i l’expressió oral. A partir de 2n de primària les matemàtiques passen a ser en castellà i la resta, igual que l’anterior curs.

Al segon cicle de primària, s’augmenta una hora d’anglès. Dins una d’aquestes hores intervé l’auxiliar de conversa juntament amb l’especialista de la matèria. També s’imparteix un taller de teatre en anglès.